درسال 1983 محمدیونس، " بانک گرامین" را باهدف اعطای وام های بسیار ناچیز به فقیرترین قشرمردم بنگلادش تاسیس کرد و 23 سال بعد، به پاس خدماتی که برای ریشه کن کردن فقرانجام داد، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
این کتاب به داستان الهام بخش زندگی مردی پرداخته که دریافته بود که حتی وام های اندک هم میتواند زندگی فقیرترین افرادرا هم تغییر دهد.
یونس با حمایت از ایده های کارآفرینانه وکسب وکارهایی که افراد با راه اندازی آنها میتوانستند برای همیشه خود را از چنگال فقر نجات دهند ، به کمک فقرا شتافت. در سال 1976 بود که یونس ازپول خود، 27 دلار به 42 نفر از ساکنین یک روستای کوچک وام داد و همین اتفاق منجر به تاسیس"بانک فقرا" گردید.این روستاییان برای خرید مایحتاج کسب وکارابتدایی خود، تنها به چنددلارناقابل نیازداشتند. این وام ناچیز به آنها کمک کرد تاخودرا از چرخه فقری که گرفتارش بودند، نجات دهند.
یونس با این باور که اعتبار حق مسلم همه انسانهاست،راه حل خودرابرای کمک به فقرای سراسر جهان پیشنهاد داد :
متناسب با وضعیت فقرا به آنها وام دهید.آنها را با اصول مالی ضروری آشنا سازید وبعد با چشمان خود ببینید که فقرا چگونه به خودشان کمک خواهند کرد.
ایده های یونس کارساز بود. بانک "گرامین" درمجموع ، شش بیلیون دلار به هفت میلیون خانوار در مناطق روستایی بنگلادش اعطای وام نمود. امروز بیش از250 بانک وموسسه مالی در حدود صد کشور،برنامه های اعتباری را که برگرفته از اصول "گرامین" است، اجرا میکنند. این بانکها دست به دست هم داده اند تاریشه های فقر را از این جهان خاکی بیرون بکشند وبرای همیشه بخشکانند.
          برگرفته از یادداشت پشت جلدکتاب
                                    ----------------------------------------------
                                 ---------------------------------------------------
پ .ن :
این کتاب شاهکاری در نوع خود در جهان سوم محسوب میشود و ایده های خوب با زبانی داستانی و ساده برای آگاهی بخشی ورشد فکری و مالی مردم ضعیف در بر دارد بطوری که اگر در کشور ما بدون دست اندازی وفقط از جنبه حمایتی وآموزشی آن توسط حکومت ، برای مردم اراِیه شود، ما هم بدون شعار های پر زرق وبرق تو خالی و بطور عملی میتوانیم فقر را از مناطق محروم کشور براندازیم!
شناسنامه کتاب:
نام: بانکدار فقرا          نویسنده: محمد یونس  (برنده جایزه صلح نوبل2006)
مترجم: لیلا وطن دوست     ناشر: انتشارات گرایش تازه چاپ دوم1392