برای تماس بامن به صورت خصوصی میتوانیداز همین کادر پایین استفاده کنیدوپیام ،
نظر، انتقاد ،پیشنهاد و درد دلهای دوستانه خود را بفرستید وچنانچه ضرورت خاصی
یا ارسال فایلی را مد نظر داشتید با ایمیل من تماس بگیرید:
parkeshahr@chmail.ir