اکثرمردم ثواب را همچون کارت آفرین مدرسه و جایزه خدائی تصور میکنند!

 اما معنای ثواب در قرآن همان نتیجه و بازتاب عمل بد یا خوب در وجود آدمی است، 

همانطور که ثواب غذا خوردن کسب انرژی،

 ثواب پرخوری سوء هاضمه،

 ثواب ورزش تقویت جسم 

و ثواب اعتیاد بیماری و مرگ است. 

هدف از خواندن قرآن فهمیدن پیام آفریدگار خود و عمل به آن است .

 ،، مرحوم مهندس بازرگان ،،