دلم می خواهد

دستم را از پنجره بیرون کنم

و نوازش بی تکلف باران را

احساس کنم

واحساس کنم ، درد 

دیگر واژه منسوخی است،

که فقط رمز بیان،

 نبودن ها

 نرسیدن ها و نیامدن ها باشد.

دلم میخواهد

باران 

آهنگ زیبای هستیش را

 به من  بیاموزد

به من که

 همیشه

 فراموش میکنم!


              م.ر.ندیم پور ۲-۹-۹۶.                        h777