وقتی بچه بود ، اگر کار اشتباهی می کرد، بلافاصله میگفت:ببخشید.

اما در جوانی غرورش به او اجازه عذر خواهی نمی داد.

حالا که پیر شده، همه را می بخشد،چون اعتقاد دارد که بخشش از بزرگترهاست...!

   از داستانکهای  م. احتشام

        عکس تزئینی است