امیرمومنان علی ع میفرمایند:

خداوندا !

به تو پناه می برم از امتحان هایی که  به گمراهی می انجامد !


به نظر شما منظور حضرت کدام امتحان است و چرا گمراهی نه رستگاری ؟