.به تو خیانت می کنند ٬  تو نکن

تکذیبت میکنند ٬  آرام باش

تو را می ستایند ٬ فریب مخور

تو را نکوهش می کنند ٬ شکوه مکن

مردم شهر از تو بد می گویند ٬ اندوهگین مشو

همه مردم تو رانیک می شمارند ٬ مسرور مباش ٬

      آنگاه تو از ما خواهی بود.

    حضرت امام باقر ع