دوستی بر روی کاغذی این جملات را نوشته وبه شیشه جلوی خودرویش نصب کرده بود:

خدایا !

بابت هر شبی که بی تشکر از تو ، سر بر بالین گذاشتم،

بابت هر صبحی که بی سلام به تو ، آغاز کردم،

بابت لحظات شادی که  به  یاد  تو  نبودم،

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم،

بابت هر گره کور که به دست خودم زده شد و تو را مقصر دانستم،

.....  مرا ببخش !