ذکر علی عبادت                

   نام علی حلاوت

         مهر علی سعادت          

    


 یا علی