بعد از گذر فصل به هر صفحه تقویم
            با گردش ایام،به نوروز رسیدیم
 یعنی که بهار آمده از بعدِ زمستان
            چون ما همگی زنده به امید و نویدیم
 از لطف خدا شادی ایام مهیاست
            ما شاکر این فرصت و این بخت سعیدیم
          م.ر ندیم پور