سبدهای گل  نوروز  امسال

مزین با گل یاس است ای دوست

دلت شاد و سلامت باد جانت

که این هم از نشان سال نیکوست

به وقت شادمانی حد نگه دار

حریم یاس احمد  پاس می دار

که ایزد پر کند امسالتان را

ز برکت ٬ عافیت ٬ توفیق بسیار

       م.ر.ندیم پور

نوبهارتان فرخنده باد