سلام ودرود

انشاءالله عازم همایش عظیم حسینی هستم.

اگر خدابخواهد پس از بازگشت، در28 آذر سایت را به روز میکنم و

نظرات ثبت شده در این مدت را حتما پاسخ خواهم داد.

دعایتان را همراهمان کنید.بیاد تک تک شماهستم.

یاعلی.

              مولا جان    

         دل دردمند ما را ،به محبّتی ،ربودی

         تو که بعدِ دلربایی غم عشق را، فزودی

         چو "ندیم" را بخواندی،سر و پا نمی شناسد

          به رهی که لطف کردی و به عاشقت گشودی

م.ر.ندیم پور           النماس دعا