" نگذار خانه ام از چهار طرف با دیوارها محصور شود.
  بگذار تمام پنجره ها باز باشد. بگذار تمام بادها (فرهنگ ها) درون
  خانه ام بوزند. اما نگذار این بادها(فرهنگ ها) مرا از پای درآورند(خانه ام
  را ویران کنند)."
                                       
                             
                              مهاتما گاندی   Mahatma Gandhi

نگرش شما چیست؟