برعکس قیافه زشتش،قلب بسیارمهربانی داشت. همه محل
دوستش داشتند.
اما امروز مادری اورا به فرزندش نشان داد وچیزی گفت که قلب 
مهربان او را شکست. 
ولی باز هم تحمل کردوبرای بچه شکلک درآورد، تا این مادر
به مراد دلش برسد...
................................ از داستانکهای م. احتشام         26-1-93