برای دریافت فرهنگ کوچک واژه های بیگانه ومعادل پارسی آنها به نام: پارسی بگو1-parsi begoo

برروی تصویر زیرکلیک کنید:

download key