مجری  حکم خدا ،در  راه  حق  عزت گرفت

دررضای دوست کوشید ،از همه سبقت گرفت

چون  "خلیلی" باز هم درلشکر اخلاص هست

گرچه شرحش،جا درون سینه باغربت گرفت...

برای او سرودم که همه راشرمنده غیرتش کرد،تابفهماند واژه های "غیرت" ، "دین"، "ناموس" باهم معنای کاملی دارد.حال دستگاه قضا درآزمونی دیگر قرار گرفته است.    م.ر.ندیم پور  10-1-93     17:43           =h4