تسلیت هموطن!

زلزله مهیب ، داغ وفراق

به کلام نمیتوان بیان کرد...

کرمانشاهان عزیز....

خدا صبرتان دهد.