من به خاطر چیزهای کوچک شکرگزاری کردم و 

هرچه بیشتر شکرگزاری کردم . فراوانی بیشتری به زندگی ام سرازیر شد.زیرا بر هر چه تمرکز کنید گسترش می یابد و هنگامی که  روی خوبی های زندگیتان تمرکز کنید , مقدار بیشتری از آن را خلق خواهید کرد .

وقتی آموختم بی تفاوت به آنچه در زندگی ام رخ می دهد, فقط سپاسگزار باشم ، فرصت ها , روابط و حتی پول به سمت من سرازیر شد.


اپرا وینفری 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

پ . ن :   این مطلب قبلا در قرآن  مختصر و مفید آمده:

            ،،  لَئِنْ شَکرْتُمْ لَاَزیدَنَّکمْ .. ،،