شاید این جهان،

  جهنم سیاره دیگری باشد...!!!

   آلدوس هاکسلی