منجمی را بر دار می آویختند. 

 به او گفتند: چنین چیزی در طالع خود دیده بودی؟

 گفت: بلندی در طالع خود دیده بودم . اما نمی دانستم که بلندیِ  دار است!