به نظر شما این عکس بیانگر چیست ؟


  

  پایداری ؟  ناپایداری ؟    یا...