خواجه عبد الله انصاری ره  می فرماید:

نماز خواندن زیادی ٫ کار پیرزنان است ٬

و  روزه بسیار داشتن ٬ صرفه جویی در نان است ٬ 

و حج ٬ تماشای جهان است ٬ 

اما ٬ 

نان دادن ٬ کار مردان است...!