پائیز رسید

فصل شاعرانه ها ، فصل رنگهای برگ ریز ، فصل نوباوه های تحصیل،

فصل کوچ پرندگان مهاجر، فصل مهرگان ، فصل زلال باران ، فصل عاشقانه ها ،

فصل عارفانه ها، رسید.

فصل بازگشت ، فصل اشکها و لبخند ها، فصل تدبیر در آفرینش، لذت نیایش،

و فصل اندیشه و خاطرات گذشته، یاران وعزیزان رفته، فصل یاری ، فصل مهرورزی، رسید.

خدای را که در اندیشه ضعیفان باشیم.

از مدارس شروع کنیم. شاد کردن دلها ساده است.....