خداوندا !

 مگذار تا ایمان ٬ نان و نام برایم بیاورد.

قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در پای ایمانم افکنم ٬  تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند وبرای دین کار می کنند ٬  نه آنها که پول دین میگیرند تا برای دنیا کار کنند...!

  دکتر علی شریعتی