این عیدِ بزرگِ شور و سرزندگی است

ابلیس   به بند  ذلت  افکندگی  است

بعد از ماهی عبادت  و  راز  و  نیاز

 آغاز خلوص  نیت  و  بندگی  است

                 م.ر.ندیم پور


 عید باشکوه فطر مبارک

******************************************