چگونه میتوان از مبالغ پول ناچیز و کمک های ساده و پراکنده ٫ یک جریان قوی ومنسجم و تاثیرگذار درست کرد تا از برکات آن افراد نیازمندِکمک، و خودِ کمک کننده بهره مند شوند؟

با استمرار و مدیریت و دلسوزی و پشتکار افراد خیر که نیازمندان واقعی را شناسایی و به شکلی آبرومندانه نیکو کاری را سرلوحه خویش قرار داده و داوطلبانه در جهت خدمت رسانی به نیازمندان کوشش میکنند تا شمای کمک کننده و نیزخود را در کاری خدا پسندانه سهیم کنند.

NGOها یا همان جمعیتها و موسسات خیریه و مستقل، ما را راهنمایی میکنند که چگونه با انواع  وقف ، نذر ٫  پول خردهای صدقه ٫ کفاره ٫ فطریه٫ و کمک مالی و برقراری مستمری (ولو ناچیز) ، میتوان  به خانواده های بی سرپرست ، بیمار ، و... کمک کرد و حتی به عنوان یاریگر،کفالتِ ایتام و بیماران و تهیه جهیزیه و تسهیل ازدواج جوانان را سبب شد.

احتمالا شما هم با خیریه هایی در فامیل و مسجد محل وهیئت خودتان آشنا هستید و شاید درآنها فعال هم باشید. اما در بعضی از موسسات ، کارها به شکل حرفه ای و شیوه های علمی وبهره مندی از مشاوران اجتماعی ، به نیازمندان تا پایان نیازشان(مثلا ایتام پسر ، تحصیل تا اشتغال و دختران هم تحصیل تا ازدواج) کمک وحمایت میکنند.

این دو موسسه خیریه دستهای مهربان  و  نیکوکاران شریف از موسسات فعال و خوش نام و قانونی در این عرصه هستند.

                           dmngo.ir     و     sharifngo.ir

اگر تا الآن در هیچ خیریه ای فعال نبوده اید و تردید داشتید و پول خود را در صندوق صدقات خیابانها  می ریخته اید، به سایت یکی از این دو موسسه سر بزنید و با فعالیت هایشان آشنا شوید. شما میتوانید با روزی پانصد تومان  ناچیز شروع کنید که خداوند چندین برابر آن را به شما خواهد داد و یا روشهای دیگر آنها را بیازمائید و حتی اگر نیازمند آبرو داری را می شناسید، برای تحت پوشش قرار گرفتنشان، به این دو موسسه معرفی کنید.

 تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

   به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی

                                                                                       ب343