***************************************

            دلها  همانند بدنها افسرده و پژمرده می شوند ،

       پس برای شادابی دلها، سخنان حکمت آمیز را بجوئید.


       حکمت شماره89 نهح البلاغه  امیرمومنان علی ع