این روزها، رویدادهای کشورهای عربی و تهاجمشان به یمن ، در صدر اخبارِروز منطقه است و رفتارشان در رجز خوانی(بخاطر ترسشان) علیه ایران، موجی از نفرتِ یک پارچه در میان ایرانیان، از هر طیف وگروه ، ایجاد کرده بطوریکه در تمام رسانه ها و فضای مجازی، با یاد آوری گذشته آنها و ضعفشان، به آنها هشدارهایی داده میشود که همه در نوع خود جالب توجه است. ولی ما با یک داستان واقعی گوشه کوچکی ازقدرت فرهنگی ونظامی ومدیریتی ایران بعنوان برترین موازنه قدرت در زمان خودش را بیان میکنیم،که پس از قرن ها ،اثرات آن پا برجا بود و اکنون هم ایران قدرت برتر منطقه و دارای منافع متعدد در ممالک عربی است و یمن یک نمونه آن است. واما داستان واقعی وتاریخی نجات یمن:

 این داستان سیف ابن ذی یزن ، شاهزاده ی حمیری(یمنی) است که  از دولت ایران برای بیرون راندن حبشی ها از خاک یمن که هفتاد سال بود که بر این کشور مسلط شده بودند و رفتار ستمگرانه داشتند، و میخواستند کعبه را هم تخریب کنند تا مانع اتحاد عشایر و قبایل عرب شوند، کمک خواست و به دربار خسرو اول ملقب به انوشیروان ، روی آورد. چون این شاهزاده پس از هفت سال سرگردانی در خاک روم و نا امیدی از کمک امپراطور، به شهر حیره پناه آورد وبه پایمردی نعمان بن منذر به دیدارخسرو اول بار یافت و از او برای بیرون راندن بیگانگان از کشورش یاری طلبید.

خسرو انوشیروان گروه اندکی از اسواران زبده ی ایرانی(نیروهای ویژه) را به فرماندهی فرخزاد پورنرسی ملقب به  وهریز دیلمی ، با هشت کشتی از راه خلیج فارس به یمن گسیل داشت. این گروه اندک و فرمانده دلیرشان،حادثه ای درتاریخ پدید آوردند که تا آن روز همانندی نداشت. نزدیک به هزار تن سرباز از جان گذشته ایرانی، دریک تاخت دلیرانه،یکصد هزار سرباز حبشی و متحدانشان را تار و مار، و شهر صنعا را فتح  و یمن را از دست بیگانه آزاد کردند و به دستور خسرو اول، سیف ابن ذی یزن را در کاخ غمدان بر اریکه سلطنت نشاندند و از چندی بعد که سیف ابن ذی یزن ،بدست چند تن از نگهبانان سیاه پوست خود کشته شد، ایرانیان مدتی نزدیک به پنجاه سال ،یمن را به طور مستقیم اداره میکرده اند... (رجوع شود به تاریخ ایران در کتاب فرهنگ واژه های پارسی در زبان عربی ص 10)

                       

اکنون سعودی ها و حامیانشان میدانند در افتادن با ایران چه عواقبی دارد چرا که همین دو روز پیش از نگارش این نوشتار، کالین پاول،وزیر خارجه اسبق امریکا هم به آنها هشدار داده و گفته است: " ایران میتواند ظرف چند ساعت، عربستان را به قبل از دوره صنعتی برگرداند و در آن زمان آنها حتی یک تلفن پیدا نمی کنند تا بتوانند از ما کمک بخواهند! "

با این اوصاف یک مَثَل معروف هم هست که میگوید: حماقت اعراب تمامی ندارد!

     م.ر.ندیم پور             خرداد 94