" برای واژگون کردن اساس یک مملکت ، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج ، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شود..." 

           جان میناردکینز(اقتصاددان مشهور فرن بیستم)

.................................................................................................................................

   حال آنچه در دولت نهم ودهم بر سر پول رایج کشور آمد قابل تامل است!