میلادرسول مهربانی ها

نگین خلقت و خاتم نبوت

حضرت احمد، محمد مصطفی ص

مبارک وفرخنده باد**********