سه چیز آدمو قوی میکنه:
  یاد خدا
    حمایت خدا
      و اراده ای که هردو مورد بالا رو به هم پیوند بزنه وبهره ببره...

        م.ر. ندیم پور