بر در معبدی بزرگ لوحی آویخته بودند با این مضمون:

برای آموختن سخن گفتن به دو سال زمان نیاز است ولی برای آموختن سکوت پنجاه سال...!
                                                     learning silence                            پارک شهر.بلاگ.آی آر