استادگرانقدر دکتر خرمشاهی قرآن پژوه و حافظ شناس بزرگ کشور، خاطره ای را نقل میکردند که نتیجه انس و الفت با قرآن در زندگی را به خوبی بیان میکند:


" قدیم ترها، بچه هایم برای من کفش فوتبال خریده بودند تا با انها بازی کنم. سپس به محوطه رفتند و من گرمکنی پوشیدم وکفشهای نو را به پا کردم و در اتاق به راه افتادم که به آنها بپیوندم، یک بالش بزرگ در اتاق نظرم را جلب کرد و وسوسه شدم که با کفشهای جدید یک لگد (شوت) جانانه به بالش بزنم. همین که پایم را بالا آوردم به ناگاه آیات سوره مومنون و بخصوص این آیه ... الذین هم عن الغو معرضون..(مومنون کسانی هستند که ازکارهای لغو و بیهوده روی گردانند) به ذهنم گذشت و پایم را آرام پائین آوردم و به خود گفتم: واقعا چه کار بیهوده ای است . به سمت بیرون به راه افتادم و از کنار بالش گذشتم و از آنچه دیدم دلم فرو ریخت. کودک خردسالم زیر آن خوابیده بود و اگر آن لگد را میزدم ، چون از آنجا که ایستاده بودم بچه قابل رویت نبود، فاجعه ای روی میداد و فهمیدم کلام خدا به نجاتم آمده است و من این را معجزه قرآن میدانم که از انس با قران حاصل شده است."

     م.ر.ندیم پور            Miracle of Quran