عزیزی همیشه می گفت:


 درفصل قشنگ پائیز که برگهای خشک درختان را در زیر پا ، له می کنیم و از صدای خش خش آن لذت می بریم،

یادمان باشد که روزی به ما ، نفس هدیه کردند .!