خوشبختی از آن کسی است که در فضای شکرگزاری زندگی می کند، چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد.

چه آن زمان که می دود و نمی رسد، و چه آن زمان که گامی بر نداشته ، خود را در مقصد می بیند.
چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش قلبی نیست.
                                                                                           serendipity
مطلب ارسالی از یکی ازخوانندگان "پارک شهر" آقای محبی ازجمکران.