من پیر مردی را میشناسم که ساکن صف اول نماز است، وهر وقت کسی از او

پول نزولی(ربا) قرض می خواهد، ابتدا استخاره می گیرد و وقتی خوب آمد! ، با

بابهره سنگین قرض می دهد.چون اعتقاد دارد کار خلق خدا را راه می اندازد و

عین عبادت است.!     اما....

درهمین مسجد جوانی را میشناسم که نه تنها برق مسجد را بلکه

برق منزل نمازگزاران را هم در حد توان صلواتی درست می کند،

چون اعتقاد دارد خدمت به خلق خدا عبادت است...

    م.ر ندیم پور            3-2-93                            h24