دراتاق عمل متوجه شد که در تشخیص بیماری اشتباه کرده

ولی بخاطرحفظ آبرویش به عمل ادامه داد...فرداصبح موقع

ویزیت بیمارش،یک چک 15 میلیونی به او داد وگفت:

انسان با یک کلیه هم می تواند زندگی کند،ولی بدون پول نه!


ازداستانکهای م. احتشام                         h23                 93--2-3