برای دانلودفرهنگ کوچک "واژه های بیگانه ومعادل پارسی آنها،ویرایش2

برروی تصویر زیر کلیک کنید:

download key