شیخ ابو سعید به مسجد جامع رفت تا موعظه نماید. بر منبر نشست وچون مسجد

ازمردم پر بود، منادی به جهت باز شدن جا برای حضور بقیه مشتاقان ،ازپای منبر ندا

داد که : "ای مردم برای خدا، هرکس از آنجا که هست یک قدم فراز آید..."

پس شیخ فرمود: خدا این مرد را رحمت کند،که  آنچه را که برایش تمام انبیاء واولیای

الهی آمدندو کوشش کردند تا به انسان بیاموزند ، در یک کلمه بیان کرد....

این بگفت و از منبر فرود آمد.

 

(ما هم بر اساس همین تعالیم، شعار"پارک شهر" را انتخاب کردیم)

...... روزمره گی  آفت است .سعی کنیم هر روز یک کلمه جدید بیاموزیم. ......

م.ر.ندیم پور                 21-1-93                                         h14