سلام

دوستان گرامی از امروز مطالب نیمکت را به خواست خدا شروع کردیم. اولین نیمکت

را که مطالعه کنید با شیوه گفتگو وداستانی آن آشنا خواهید شد و با ارسال نظرات 

شما ، نیمکت می تواند به اهداف خود نزدیک شود. امیدواریم هر هفته یک نیمکت 

جدید محل ملاقات ما با شما باشد.

م.ر.ندیم پور