زندگی همیشه فرصت دومی به ما می دهد که نامش فرداست.! 

مراقب فردایمان باشیم...