سلام.

درمطلب قبلی  گفتیم دربیان موضوعات مختلف ازدو شیوه بیان مستقیم وگفتگوی دو یاچندنفره به صورت شخصیت های مجازی استفاده خواهیم کرد.

سعی براین است تا با طرح ناهنجاری های اجتماعی وفرهنگی،بابیان ادبی وبحث ومعرفی هنجارهای صحیح،درقالب گفتگو وداستان کوتاه

،سهم خودرا در اشاعه فرهنگ صحیح شهروندی ومسئولیت پذیری ایفا کنیم تا با انعکاس آن در چنین رسانه هایی، مسئولین هم متوجه

مسئولیت خودشوند،چون سهم آنهابیش ازدیگران است.

انتقاد صحیح هدف ماست وموضوعات فرهنگی،اجتماعی،تاریخی،اقتصادی و... بدون شائبه سیاسی مطرح خواهدشد.

در " پارک شهر"علاوه بریادداشت مدیر، نوشتارمتنوعی تحت عنوان "نیمکت"درقالب گفتگوی دو یاچندنفره با هم وشخصیتی به نام"استاد"

وجوددارد که امیدواریم آن راپسندیده واز آن بهره ببرید.

درواقع مطالبی که "استاد"، باشخصیت ساده،صمیمی،طناز وگاه چند لایه ی خود مطرح می کند،حرف دل شماست. برای تنوع موضوعات

"نیمکت" ازنظرات شماهم استفاده خواهیم کرد. کم کم ازمرحله آزمایشی سایت که بگذریم،فضای آن رابیشتر حس خواهیدکرد.

م.ر.ندیم پور  5-1-1393    =h2