سلام.

سلسله جنبان عالم هستی آنکه آفریده ، پرورده وانسجام داده است،آنچنان آفرینش رابرمدارنظم می گرداند که هرمخلوقی درجایگاه خود

به سمت تکامل سیرمی کندودراین راستا عوض شدن فصل ها باتغییرات زیبا وخاص خود هرانسانی رابه تفکردعوت می کند،وسرسلسله

این تغییرات بهاردل انگیزاست.، زمان نوشدن،روییدن وفرصتی دوباره برای تجدید حیات.

هرانسانی باهرتفکر ،باهرعقیده وباهر روش زندگی بهاررا به چشم فرصتی دیگر برای شروعی دیگر می داند.

من نیزضمن تبریک نوبهار وسال جدید خدمت شما هموطنان عزیز فرصت را غنیمت دانسته وبه امید حق تعالی نوشتن را شروع می کنم.

سعی براین است درمطالب روزانه،ادب ،اخلاق ومنش اهل قلم دربیان موضوعات فرهنگی،ادبی،اجتماعی، رعایت گردد وبه مرور باسبک بیان

ونگارش من آشنا خواهیدشد. انشاالله قلم من روبه رشدوتکامل وموردپسند شما حرکت کند.

شیوه نگارش مطالب روزانه ورویدادهای روزمره درقالب طرح موضوع به صورت مستقیم ویا درقالب گفت وگوی دو یاچندنفره ،آنچنان که مورد

پسندوعرف جامعه واخلاق وروحیه ی ملی ومذهبی ماایرانیان مسلمان می باشد،مطرح وپیگیری خواهد شد.

درمطالب بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

م.ر.ندیم پور 4-1-1393          =h1